Sx-608
کد: Sx-608
قیمت:0 تومان

زوایا وانحنای به سمت پایین آج تایر درلبه ها باعث می شود صدای تولید شده درهنگام حرکت بسیاراندک باشد بطوریکه این نوع طرح به عنوان بی صداترین تایر در دنیا مطرح است.وجود دو قسمت پهن درآج این لاستیک درطرفین باعث می گردد چسبندگی این نوع تایر باسطح جاده بیشتر گردد مخصوصا درزمین های خیس وآب وهوای بارانی طراحی این تایر طوری صورت گرفته که ضربات را درخود جذب کرده ورانندگی نرمتری را به راننده هدیه دهد.

SX-608 Dimension Data
sx-608