S-665
کد: S-665
قیمت:0 تومان

چهار شیار مستقیم افقی دراین لاستیک به سبب رانندگی بهتر درسطوح نمناک طراحی گردیده.طراحی این تایر به نوعی است که قابلیت فرماندهی ومانور خودرو رابالا می برد.عریض بودن آجها دراین نوع طراحی به شما اجازه رانندگی باسرعت بالاتروامنیت بهتررامیدهد.

S-665 Dimension Data
Inch Series Size Load Index Speed SYMBOL Rim Width
(inch)
OD
(mm)
TW
(mm)
Article No.
16 60 225/60 R16 98 V 6.5 676 228 J1468
15 60 225/60 R15 96 H 6.5 651 228 J1184
  " 215/60 R15 94 H 6.5 639 221 J1186
  " 205/60 R15 91 H 6.0 627 209 J1466
  65 215/65 R15 96 H 6.5 661 221 J1183
  " 205/65 R15 94 V 6.0 647 209 J1467
  " 185/65 R15 88 H 5.5 621 189 J1124
14 60 215/60 R14 91 H 6.5 614 221 J1182
  " 205/60 R14 88 H 6.0 602 209 J1181
  " 175/60 R14 79 H 5.0 566 177 J1115
  65 165/65 R14 79 H 5.0 570 170 J1121