SX-2
کد: SX-2
قیمت:0 تومان

 SX-2

  • وجود چهار شیار مستقیم و پهن باعث رانندگی بهتر و افزایش فرمان پذیری تایر بر روی جاده های خیس می شود.

  • وجود آج های راست و مستقیم سفتی و خشکی بدنه تایر را کاهش می دهد و مانع از ساییدگی های نامنظم بر روی بدنه تایر می گردد.  
  • آج های روی پهنا و مرکز تایر خشکی و صدای تایر را کاسته و راحتی رانندگی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
  • طراحی خاص شیارهای جانبی تایر باعث کاهش صدای تولید شده از تایر می گردد.

  • تایر SX-2 با فن آوری پنج میدانه توسط کامپیوتر شبیه سازی شده است که صدای تایر را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.