S-990
کد: S-990
قیمت:0 تومان

s-990

  • دو طرح در یک طرح و آج های بزرگ روی پهنای تایر استحکام تایر را افزایش داده باعث جلوگیری از دفرمگی تایرشده اصطکاک تایر را با جاده بیشتر کرده که باعث حفظ تعادل بیشتر در جاده های مارپیچ می شود.
  • وجود دو شیار راست و نامتقارن به شکل مارپیچ که با لبه گرد طراحی شده و باعث حرکت تایر را برروی سطح جاده خشک می شود.
  • گل های کوچک تعبیه شده همراه با آج های بزرگ ضربات وارد شده ناشی ازحرکت بر روی جاده و صدا را کاهش داده در نتیجه راحتی رانندگی را افزایش می دهد.

s-990