S-860
کد: S-860
قیمت:0 تومان
این تایربرای تمامی فصول وتمامی جاده ها طراحی گردیده.طراحی پنج نوار افقی روی آج این تایر به گونه ای است که چسبندگی بیشتری را با سطح جاده ایجاد می کند.خطوط متقاطع بصورت زیگ زاگ روی آج چسبندگی وپایداری بیشتری را به روی سطح ایجاد می کند.این طراحی حرکتهای مورب ودورزدن های راحت تری را درسطوح نمناک وحتی برفی ایجاد می کند.
S-860 Dimension Data
s-860