S-505
کد: S-505
قیمت:0 تومان
طراحی چهار خط افقی به روی آج این تایر باعث رانندگی بهتر درسطوح نمناک می گردد.خطهای کناره تایر به گونه ای طراحی گردیده که فشارهای وارده را ازسطح زمین در خود جذب کرده ورانندگی نرمتری را موجب می گردد.زوایای آجهای این لاستیک به گونه ای است که این تایر صدای کمتری راایجاد می کند.شیارهای موجود درسطح آج امکان رانندگی بهتری را درسرعت های بالا موجب می گردد.
S-505 Dimension Data
s-505