SA-603
کد: SA-603
قیمت:0 تومان
1 - بهترین تعادل را موقع رانندگی کردن درخارج ازجادهSUV1- این لاستیک درتمامی فصول برای وباسرعت بالا ایجاد می کند.
2- طراحی این لاستیک شامل پنج شیار متفاوت برای کم کردن صدا می باشد.
3- عریض بودن آجها باعث بهتر رانندگی کردن درسرعت بالا می شود.
SA-603 Dimension Data
Inch Series Size Load Index Speed Index Rim Width
(inch)
OD
(mm)
TW
(mm)
Article No.
15 65 215/65 R15 96 H 6.5 661 221 J0943
  " 205/65 R15 95 H 6.0 647 209 J0847
14 65 215/65 R14 95 H 6.5 636 221 J1289
  75 P195/75 R14 92 H 5.5 648 196 J1286
  " P185/75R14 89 H 5.0 634 184 J1284
  " P165/75R13 81 S 4.5 578 165 J1285